Glossary

Go to glossary sources and authors Go to professional glossary
a | b | c | e | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w

Addressee design -  Een vorm van ontvanger-design (in gesprekken), aangaande mechanismen die sprekers gebruiken om te bepalen welke deelnemers de rol van ontvanger aannemen. (Clark and Carlson, 1992)
- Synonyms: ontvanger-design
Addressing -  The complexity of addressing (in conversations) is influenced, in the first place, by its multimodal nature: addressing is carried out through various communication channels such as:
 • speech;
 • gaze;
 • hand and head gestures.
Furthermore, in most cases addressing is not performed explicitly but tacitly. It depends on the course of the conversation, the status of attention of interacting participants, their involvement in discussion as well as on what the participants know about each other’s state of the knowledge whether explicit addressing is asked for. This is what we refer to as context sensitivity of the addressing practices. Other elements of context that have an effect on addressee design are the participants’ physical arrangement and the presence of various attention ‘distracters’ in the conversational environment.
Affordance -  Een relatie tussen een object of omgeving en een organisme, die voor het organisme de kans tot een actie faciliteert. De affordance van een plat vlak is bijvoorbeeld dat het uitnodigd tot het uitoefenen van een bepaald soort druk met de vlakke hand, duwen, slaan. Een deurknop heeft als affordance, dat het zich leent om er aan te trekken. " (...) The affordances of the environment are what it offers the animal, what it provides or furnishes, either for good or ill.  (...) It implies the complementarity of the animal and the environment. ... If a terrestrial surface is nearly horizontal (instead of slanted), nearly flat (instead of convex or concave), and sufficiently extended (relative to the size of the animal) and if its substance is rigid (relative to the weight of the animal), then the surface affords support. (...) " " (...) The polarity of affordances was also indicated by Gibson. Positive affordances are potentially beneficial to the user, while negative affordances are potentially harmful. Any part of the environment may also possess a multiplicity of affordances. For instance, water affords drinking, pouring, washing, and bathing. According to Maier and Fadel (2009a) even if an environmental feature possesses an affordance, there is still room to describe how well this feature affords a specific use in terms of quality. Some seats afford sitting on better than others. (...) " Het tegenovergestelde van een affordance in design, is het begrip constraint.
- Synonyms: design-affordance
Anderson, David -  Anderson, David e.a. - Children’s Museum Experiences: Identifying Powerful Mediators of Learning; Visibility, movement paths and preferences in open plan museums: An observational and descriptive study of the Ann Arbor Hands-on Museum;  

Used in

http://blog.la-clappeye.nl/25-tips-voor-museumgidsen-en-kunstdocenten/ http://blog.la-clappeye.nl/nieuwe-methode-in-ontwikkeling-staging-the-museum-scenariobuiding-voor-museumprofessionals/  

- Synonyms: Museum, children, mediation
Anomie -  Een gemoedstoestand die gekenmerkt wordt door afwezigheid of afwijzen van standaarden of waarden. De anomietheorie of straintheorie stelt dat het de sociale structuur van de maatschappij is die deviant gedrag in de hand werkt als het doelen definieert zonder dat de middelen om die te bereiken toereikend zijn. Eén van de oorzaken van afwijkend gedrag is volgens Durkheim de verandering in solidariteit naarmate de samenleving complexer wordt. Waar aanvankelijk sprake was van een mechanische solidariteit ging dit door het industrialisatieproces over in een organische solidariteit. Bij mechanische solidariteit is sprake van gelijkheid in een maatschappij met weinig sociale differentiatie waar dezelfde normen en waarden gevolgd worden en vanuit een collectief bewustzijn sprake is van een sterke sociale pressie tot conformisme. Organische solidariteit ontstaat juist bij toenemende sociale differentiatie, wat het geval is bij arbeidsverdeling en specialisatie. (Merton; Durkheim) anomiemodel vlg Merton
- Synonyms: anomietheorie, straintheorie
Associatieve waarde -  De waarde/betekenis van een object, gebouw of plek die gelegen is in de verbinding met een historische persoonlijkheid of historische gebeurtenis (Tainter en Lucas 1983: 797).
Atmospheric medium -  Atmosfeer / atmospherics: Kan aankoopgedrag op ten minste drie manieren beïnvloeden.
 • - als een aandacht creërend medium Door gebruik te maken van kleuren, muziek, licht en bediening die plezier opwekken
 • - als een boodschap creërend medium Het leveren van onderscheidende stimuli in en om het restaurant geven potentiële gasten informatie over het soort service, de prijskwaliteitverhouding, beoogd publiek e.d. (proces van categorisatie)
 • - als affect creërend medium. De kleuren, muziek, licht en texturen in een omgeving kunnen direct instinctieve reacties opwekken bij een gast die bijdragen aan een hogere verkoop van eten en drinken.

- Synonyms: atmosfeer, atmospherics
Aural event -  A natural, intentional, or accidental conversion of mechanical energy into sound, which is then broadcast to the inhabitants of a space.
Auslander, Philip -  Auslander, Philip. Liveness: Performance in a Mediatized Culture. London: Routledge, 2011  

Source used in

http://blog.la-clappeye.nl/live-concertervaring-verrijken-holistische-benadering/ http://blog.la-clappeye.nl/de-artiest-en-het-publiek/ http://blog.la-clappeye.nl/tacit-knowledge-de-zaal-en-stedelijke-context/

- Synonyms: liveness, performance, television
Authentic sense of place -  “A direct and genuine experience of the entire complex of the identity of places—not mediated and distorted through a series of quite arbitrary social and intellectual fashions about how that experience should be, nor following stereotyped conventions” (Relph 1976)
Avery, Robert K -  Avery, Robert K. Public Service Broadcasting in a Multichannel Environment: The History and Survival of an Ideal. New York: Longman, 1993.
- Synonyms: Broadcasting
Backlund, Jonas - The importance of staging a tourism experience - 

The importance of staging a tourism experience

  Backlund, Jonas; 2014 All rights reserved http://theseus32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/84698/thesis2014.pdf?sequence=1 http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014121019249 The aim of this study was to show the importance of staging an experience in the tourism industry. Furthermore, it examined what a beverage experience is and what needs to be taken into consideration when one of these experiences is created

- Synonyms: staging, experience, tourism
Barker, M -  Barker M; 2003 - "Crash, theatre audiences, and the idea of liveness."
- Synonyms: liveness, theatre, theater, audience
Baumard, Philippe -  Baumard, Philippe. Tacit Knowledge in Organizations. London: Sage Publications, 1999.
- Synonyms: tacit
Behavioral mapping -  Behavioral mapping: the interaction between human behavior and space and time. (Bechtel and Zeisel; 1987)
- Synonyms: Behaviour map, behavior map
Benson, T - The museum Of the personal – Souvenirs and nostalgia -  The museum Of the personal – Souvenirs and nostalgia A thesis for submission to the degree of Masters of Arts (Research) Queensland University of Technology Tracey Benson, 2001   KEEPERS OF SOUVENIRS AS MEANINGMAKERS
- Synonyms: Souvenirs
Bourdieu, Pierre -  Bourdieu ( 1930-2002) was een zeer invloedrijke Franse socioloog en vooraanstaande intellectueel. Tot zijn bekendste geschriften behoort La distinction (1979). Een korte greep uit zijn werk:
 • 1970 - La reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement
 • 1979 - La distinction. Critique sociale du jugement (1984, Distinction. A social critique of the judgement of taste)
 • 1980 - Le sens pratique
 • 1984 - Homo academicus (2002, Homo academicus, vert. Patrick Claeys, Freddy Mortier & Jacques Tacq)

- Synonyms: Bourdieu, habitus
Breakdown-database -  Deze term komt uit de televisie- en filmwereld. Met breakdown bedoelt men het structureren van scenes door ze onder te verdelen in kleinere onderdelen: sequenties > scenes > takes > stills. Een breakdown voor productioneel gebruik, splitst alle onderdelen die in beeld zijn en die nodig zijn (geweest) bij het maken van scenes, in gecategoriseerde onderdelen die in een database zijn opgeslagen. Andersom kunnen uit de database, alle details aan een scene worden toegevoegd, die ook in andere scenes worden gebruikt. Een breakdown is noodzakelijk omdat (afhankelijk van je rol) alle afzonderlijke onderdelen apart gemanaged moeten kunnen worden. Zo kan in een breakdown-database  een acteur worden toegevoegd  aan een scene (met in de database alle persoonskenmerken, personae, karaktereigenschappen), die ook in andere scenes voorkomt. Idem met decorstukken, kleurgebruik, licht en camera's, locatiebeschrijvingen, productiedetails, achtergrondgeluiden etc. Via de database kunnen rapporten worden gegenereerd, waarmee precies te zien valt in welke scene, welke take of sequenties, een database-item voor komt. Een toepassing waarmee dit heel mooi kan, is de gratis versie van Celtx.
- Synonyms: breakdown, Celtx
Broken Window Theorie -  De Broken Window Theory werd ontwikkeld door Wilson en Kelling, en houdt in dat een omgeving met tekenen van verval, onordelijkheid en kleine criminaliteit, de kans verhoogt dat mensen in die omgeving, zich daar ook naar gaan gedragen, en zodoende nog meer kleine criminaliteit veroorzaken. Bijvoorbeeld een NS treinstation met veel rommel, lokt onveiligheid uit en verhoogt bij reizigers het gevoel van onveiligheid.
- Synonyms: Broken window, Wilson, Kelling, onveiligheid, veiligheid
Bron -  Gevonden drager van geciteerde inhoud. Zie de voorlopige bronnenlijst van deze blogs
- Synonyms: bron, bronnen, bronnenlijst
co-creatie -  Het creëeren van diensten en producten, samen met de beoogde afnemers en gebruikers
Cognitive mapping -  Zie "Mental mapping"
Communicatief geheugen -  Frijhoff (2011: 13) maakt onderscheid tussen
 • communicatief geheugen;
 • collectief geheugen en
 • cultureel geheugen.
Communicatief geheugen (communicative memory) behelst de actieve overdracht van beleefde herinnering door persoonlijk contact tussen mensen en generaties. Het collectieve geheugen (collective memory) bestaat uit groepsgebonden herinneringen, overgedragen binnen erfgoedgemeenschappen zonder dat leden van de gemeenschap een persoonlijke herinnering aan het gebeuren hebben. Cultureel geheugen (cultural memory) is de geobjectiveerde herinnering, verzonken in een brede cultuur en door iedereen als eigen herinnering geassimileerd. Zie verder: Willem Frijhoff, De mist van de geschiedenis (Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 2011).

- Synonyms: communicative memory
Conceptuele dissonantie -  Een van de vele bouwstenen van een concept, die (veelal) geabstraheerde informatie doorgeeft aan het publiek of gebruiker, zonder de juiste conceptuele eigenschappen te bezitten, die nodig zijn om een concept "dicht" en geloofwaardig te maken. Een voorbeeld is een gemakkelijke televisie quiz voor relatief laagopgeleiden, waarin een kandidaat te veel kennis bezit, de presentator persoonlijk kent of door de redactie verkeerd is voorgelicht bij de selectie. De conceptuele dissonantie voelt het publiek aan als "niet kloppend" en kan schade aanbrengen aan het concept als geheel.
- Synonyms: wringen, dissonantie, quiz
Creative placemaking -  The term Creative placemaking is often misused within theplacemaking sector, to use the process with just any sort of arts component in it. On a policy level, the arts are misused to serve economic ends. “In creative placemaking, partners from public, private, non-profit, and community sectors strategically shape the physical and social character of a neighbourhood, town, city, or region around arts and cultural activities. Creativeplacemaking animates public and private spaces, rejuvenates structures and streetscapes, improves local businesses viability and public safety, and brings diverse people together to celebrate, inspire and be inspired” Markusen and Gadwa; 2010        
Customer Journey -  Het in kaart brengen van de Customer Journey, Alle raakpunten (touchpoints) die de relatie met de klant beschrijven. Bij La Clappeye gaan we daar verder in dan bij conventionele methoden. Zo is een touchpoint niet alleen fysiek of een consumeren van de raakpunten alleen. Ook concepten, conceptuele ruimten, ideeën, gebaren (fysiek of instrumenteel) en mond-tot-mond-uitingen, zijn touchpoints met de organisatie; al dan niet met opzet uitgezet.
Cyclische ritmes -  (Lefebvre) Er zijn cyclische en de lineaire ritmes. Deze twee vormen van ritmes kunnen niet geheel los van elkaar gezien worden. Ze zijn vervlochten met elkaar. Daarentegen hebben beide categorieën ook geheel verschillende eigenschappen. (Verduijn, 2007, p. 129) Cyclische ritmes zijn de natuurlijke ritmes die al sinds jaar en dag bestaan. Voorbeelden hiervan zijn het ritme van dag en nacht, van de seizoenen, maar bijvoorbeeld ook het biologische ritme van het menselijk lichaam. Deze cycli herhalen zichzelf maar zijn nooit exact hetzelfde. Ze gaan ongestoord door, maar ze kunnen ook onderbroken worden door invloeden van buitenaf. Ritmes worden bepaald door beweging en herhaling. Bij cyclische ritmes is er sprake van een verschil elke keer dat het ritme zich herhaalt. Zie ook Lineaire ritmes
Ellis, Carolyn S, Arthur Bochner - Autoethnography, Personal Narrative, Reflexivity: Researcher as Subject - 

Autoethnography, Personal Narrative, Reflexivity: Researcher as Subject

  Ellis, Carolyn S, Arthur Bochner. "Autoethnography, Personal Narrative, Reflexivity: Researcher as Subject" The Handbook of Qualitative Research. Once again, editors Norman K. Denzin and Yvonna S Lincoln have put together a volume that represents the state of the art for the theory and practice of qualitative inquiry. Built on the foundation of the landmark first edition, published in 1994, the second edition is both the bridge and the roadmap to the territory that lies ahead for researchers across the disciplines. The Second Edition is a significant revision; in fact, it is virtually a new work. It features six new chapter topics, including, among others, auto-ethnography, critical race theory, applied ethnography, queer theory, and testimonies.

- Synonyms: ethnography, narrative
Event - 
 • Evenement. An occurrence at a given place and time; a special set of circumstances; a noteworthy occurrence. (Getz 2007:18)
 • (Events are )special times and spaces in which specific rituals or practices can be developed and maintained. These practices are designed to meet particular objectives (such as building social cohesion or stimulating economic impact or image change) related to individual events or to the places and communities in which they take place. (Greg Richards)
 • Events can (...) become a means of changing social structures and creating new realities.
 

- Synonyms: evenement
Eventscape -  The composite of temporal & spatial distributed dynamic events that are transported to listeners.
Everyday environmental experience -  " The sum total of peoples’ firsthand involvements with the geographical world in which they live."  (David Seamon: A Geography of the Lifeworld )
Experiential Solicitation (in architectuur en design) -  (...) explaining how architecture can invite affection and stimulate activities. This might provide an insight into the affective qualities of atmospheres – bearing in mind that they evoke not only feelings and emotions, but also responses – action and bodily impulses. Since sensing atmosphere is related to the sense of “whereness”, referring to the character of space in which we find ourselves (Böhme 2005: 402), to design considering an atmospheric approach means to focus on how space is going to appear, to be experienced or to be felt. Hermann Schmitz defines atmosphere as a sum of ephemeral occurrences contributing to an integral and synesthetic perception of our surroundings, where environmental qualities are implicit and conditions and phenomena are bound together in a reciprocal dependence (1995 (1980)). These assumptions simply shifting attention away from expression towards effects and intensities, enlarging the domain in whic architecture manifests itself and revealing that the relation between the material and the immaterial is not accidental and extrinsic, but internal and meaningful already in the design process. In this context, architectural space is conceived as a contingent construction – a space of engagement that appears to us as a result of continuous and complex interferences revealed through our perception.
Farias, Ignacio - Touring Berlin: Virtual Destination, Tourist Communication and the Multiple city -  Touring Berlin. Virtual Destination, Tourist Communication and the Multiple city Ignacio Farías   Through the study of standardized practices (walking tours, bus-tours) and devices (maps, guidebooks) for touring cities, this dissertation shows (1) how the city of Berlin is transformed into a virtual object, namely, an urban destination, (2) how such transformation is enabled not simply by tourist movement in space and being away from ‚home‘, but by tourist communication on the city, and (3) how this emergent tourist city is embedded in a multiple and polycontextural urban public sphere, in which it enters into different types of relationship with neighbouring enactments of the city, such as those of city-marketing and collective memory. Subtly informing the whole text there are three aspects to be mentioned: the dissertation proposes a new theory of tourism as a form of communication, not of travel; it integrates Luhmann’s communication theory with actor-network theory; and it is throughout empirical, based on a year-long ethnographic study (2005-2006) of touring practices and devices in contemporary Berlin.   http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/farias-ignacio-2008-06-26/PDF/farias.pdf
- Synonyms: Berlin, touring
Flow -  The mental state of operation in which a person in an activity is fully immersed in a feeling of energized focus, full involvement, and success in the process of the activity. Proposed by Mihály Csíkszentmihályi, the positive psychology concept has been widely referenced across a variety of fields. According to Csíkszentmihályi, flow is completely focused motivation. It is a single-minded immersion and represents perhaps the ultimate in harnessing the emotions in the service of performing and learning. In flow, the emotions are not just contained and channeled, but positive, energized, and aligned with the task at hand. To be caught in the ennui of depression or the agitation of anxiety is to be barred from flow. The hallmark of flow is a feeling of spontaneous joy, even rapture, while performing a task although flow is also described as a deep focus on nothing but the activity – not even oneself or one's emotions.
Game Mechanics -  Georganiseerde sets van regels en "feedback loops", bedoeld om prettig `spel' te produceren. Ze zijn de bouwstenen die gecombineerd kunnen worden toegepast om in non-game context mee te `gamificeren.'
Gamification -  The concept of applying game mechanics and game design techniques to engage and motivate people to achieve their goals. Gamification taps into the basic desires and needs of the users impulses which revolve around the idea of Status and Achievement.   Zie ook "Game Mechanics
- Synonyms: Gamificatie
Gedrags-heuristieken -  Gedrags-heuristieken / behavioural heuristics zijn snelle en simpele cognitieve procedures die men vaak gebruikt wanneer snelle beslissingen moeten worden genomen onder tijdsdruk of bij een overweldigende hoeveelheid informatie. Vaak gebruikt in simulatie en visualisatie van gedragingen van bijvoorbeeld voetgangers. Hier is een voorbeeld van het gebruik van heuristieken (PDF)  
- Synonyms: heuristiek, heuristics, behavioural
Grouping (Gestalt) - 

Gestalt Principles of Grouping

The German word “Gestalt” roughly translates to “whole” or “form,” and the Gestalt psychologist’s sincerely believed that the whole is greater than the sum of its parts.  In order to interpret what we receive through our senses, they theorized that we attempt to organize this information into certain groups.  This allows us to interpret the information completely without unneeded repetition.   For example, when you see one dot, you perceive it as such, but when you see five dots together, you group them together by saying a “row of dots.”  Without this tendency to group our perceptions, that same row would be seen as “dot, dot, dot, dot, dot,” taking both longer to process and reducing our perceptive ability.  The Gestalt principles of grouping include four types: similarity, proximity, continuity, and closure. Similarity refers to our tendency to group things together based upon how similar to each other they are.  In the first figure above, we tend to see two rows of red dots and two rows of black dots.  The dots are grouped according to similar color. In the next figure, we tend to perceive three columns of two lines each rather than six different lines.  The lines are grouped together because of how close they are to each other, or their proximity to one another.  Continuity refers to our tendency to see patterns and therefore perceive things as belonging together if they form some type of continuous pattern.  In the third figure, although merely a series of dots, it begins to look like an “X” as we perceive the upper left side as continuing all the way to the lower right and the lower left all the way to the upper right.   Closure finally, in the fourth figure, we demonstrate closure, or our tendency to complete familiar objects that have gaps in them.  Even at first glance, we perceive a circle and a square. Source

- Synonyms: Continuity, grouping, staging, similarity, perception
Housing pathways -  Clapham (2002, p. 63) defines housing pathways as ‘patterns of interaction (practices) concerning house and home, over time and space’. In opposition to what he refers to as positivist housing studies, the pathway approach does not assume that ‘households have a universal set of preferences and act rationally in their attempts to meet them’ (2005: 29). Clapham proposes to integrate perspectives on housing careers (Dieleman 2001; Kendig 1984) with Giddens (1991) structuration theory. He argues that the term ‘housing pathway’ is preferable to that of ‘housing career’.  
- Synonyms: pathways
Hui, A - Things in motion, things in practices -  Things in motion, things in practices: How mobile practice networks facilitate the travel and use of leisure objects Allison Hui http://joc.sagepub.com/content/12/2/195.abstract  
- Synonyms: objects, souvenirs
Hype Cycle -  It characterizes the typical progression of an emerging technology from overenthusiasm through a period of disillusionment to an eventual understanding of the technology's relevance and role in a market or domain. The first part of the hype curve is driven by vacuous hype — mainly by the media, which speculates on the technology's prospects. The second part of the hype curve primarily is driven by performance gains and adoption growth. The Hype Cycle shows two stages of upward direction (that is, increasing hype) — the lead up to the Peak of Inflated Expectations and the rise up the Slope of Enlightenment. The first rise in hype is the primarily unsubstantial hype that occurs when a (technology) is first discussed in the media. Some (technologies) experience multiple rounds of vacuous hype before beginning a more-serious growth path. The second stage of hype is associated with the beginning of real adoption growth. In many (technology) markets, another "mini-peak" of hype may occur that launches the (technology) up the Slope of Enlightenment.
Intermuzikale relatie -  intermusical relationship / Intermuzikale relatie Een communicatieproces, welke vooral plaatsheeft door middel van muzikale geluiden, dan door woorden. De muziek zelf, draagt bij aan de creatie en het onderhouden van sociale interactie tussen muzikanten. In improvisatie tussen muzikanten, is de de non-verbale communicatie en interactie interessant, tussen de muzikanten. Met andere woorden, improvisatie in muziek is niet louter linguistisch. De interactie en turntaking vind bijvoorbeeld plaats middels visuele cues, zoals beweging van het hoofd en ogen, gezichtsuitdrukkingen, en iets wat je intuitie zou kunnen noemen; een gevoel, ontwikkeld en gezoeg door ervaring, kennis en eerder met elkaar gespeeld hebben. Het is de creatie en manipulatie van een "rituele ruimte", waarin gebaren op dat moment op die plaats een symbolische lading krijgen toegeschreven ,genoeg om een functioneel (in termen van communicatie) en dus muzikaal vocabulaire mee te vormen. (Smith, Chris).
- Synonyms: intermusical relationship
Kleur-emoties -  Gevoelens die worden opgewekt door kleuren of door kleurcombinaties. (Ou et al. (2004)
- Synonyms: colour emotions, color emotions
Lefebvre, Henri -  Henri Lefebvre
 • (1901 – 1991) was een Franse filosoof en socioloog, vooral bekend vanwege zijn pionierswerk over het alledaagse leven en ritmes in de stad.
 •  The Critique of Everyday Life (1947)
 • La production de l'espace (1974)
 • Rhythmanalysis: Space, time and everyday life
Zie ook

- Synonyms: Lefebvre
Lineaire ritmes -  (Lefebvre) Je zou kunnen zeggen dat lineaire ritmes de inefficiëntie van het dagelijks leven compenseren, en daarmee de cyclische ritmes domineren. Lineaire ritmes zijn ontstaan sinds de opkomst van het kapitalisme en de technologie, waaruit blijkt dat we deze economisch gestuurde ritmes onszelf hebben opgelegd. De vierentwintiguurseconomie zorgt ervoor dat de natuurlijke ritmes worden genegeerd, althans voor zover dat kan. Er zijn cyclische en de lineaire ritmes. Deze twee vormen van ritmes kunnen niet geheel los van elkaar gezien worden. Ze zijn vervlochten met elkaar. Daarentegen hebben beide categorieën ook geheel verschillende eigenschappen. (Verduijn, 2007, p. 129) Zie ook Cyclische  ritmes
Live music experience -  Not only constitutes the band’s performance but also the time surrounding this performance. Thus different factors like e.g. the setting in which the band is performing also have an effect on the overall live music experience. With the increasing use of electronic equipment and the advents of electronic musicians, it can be argued that a DJ playing recorded music to a group of people at a social event is a live music experience. (Søren Kold)
Live music performance  -  When the music is performed by an artist (or artists) for an audience at a publicly accessible place. (Søren Kold)
- Synonyms: live optreden, optreden, live concert
Lynch, Kevin -  Kevin Andrew Lynch (1918 - 1984). Urban planner en auteur. Zijn meest invloedrijke werken zijn:
 • The Image of the City (1960)
 • What Time is This Place? (1972)
 •  Managing the Sense of a Region (1976)
Zie ook Wayfinding  Space Syntax Mental Mapping / Cognitive Mapping

- Synonyms: Lynch
Media events -  In Daniel Dayan and Elihu Katz’s (1992) definition, media events are planned, live transmissions to mass audiences of events which unfold independently of the media production apparatus. Examples: coronation, big disasters The criterion of initial independence from media tends to fade away in the case of ‘pseudo-events’such as reality television, whose events are planned specifically for the purposes of mediation (Boorstin, 1992). Independent from media or not,the eventfulness of broadcast events for audiences could be said to consist. (ESPEN YTREBERG; 2009)
Mental mapping -  Mental mapping of cognitive mapping Het product van een serie van psychologische processen, alle informatie uit onze dagelijkse ruimtelijke omgeving, registreert, codeert, opslaat en dan weer in het bewustzijn bengt en decodeert. - (Downs and Stea; 1973)
- Synonyms: Cognitive mapping
Mental space - 

Henri Lefebvre

mental space, one that is ultimately experienced and not merely objectively observed. See also http://blog.la-clappeye.nl/explandict/lefebvre-henri/  

- Synonyms: produced space, conceived space
Meschiari, Matteo - Roots of the Savage Mind - 

Apophenia and Imagination as Cognitive Process

MATTEO MESCHIARI   http://www.continuitas.org/texts/meschiari_roots.pdf   Keywords: hunter-gatherers - cognitive processes - apophenia - hunting - Landscape Mind Theory (LMT) This article discusses and develops the Landscape Mind Theory (LMT) that the author previously formulated. Using numerous ethnographic examples and recent research in neuroscience, he explores the role of landscape and the ecosystem in the shaping of cog- nitive processes in Homo sapiens sapiens. The analysis focuses in particular on hunter- gatherer cultures, and shows how hunting phenomenology on the one hand and intellectual and symbolic activity related to the environment on the other are connected through evolutionary and cultural factors. A particular emphasis is placed on the imag- inative and linguistic productions of hunter-gatherers.

- Synonyms: Landscape
Mobiliteit, Actieve en passieve menselijke -  De meest actieve en meest concrete vormen van menselijke mobiliteit, zijn lopen of rennen. Maar we hebben mobiliteit ook nofig om andere noden te faciliteren. Daar hebben we gereedschappen voor ontwikkeld, waarmee we sneller worden en minder inspanning vergen en waarmee we ons met meer comfort kunnen bewegen. Ze verzadigen ook de basale behoefte tot beweging, tot op zekere hoogte. We veranderen gemakkelijk van positie maar met minder of bijna zonder lichamelijke beweging. In dat opzicht is passieve mobiliteit, een abstractie van actieve menselijke mobiliteit. In een trein zitten, is heel passief.
- Synonyms: mobiliteit, actieve mobiliteit, passieve mobiliteit, menselijke mobiliteit, vervoersmiddel
Morfologie -  Morfologie, de studie van patroon en vorm. Zie ook: Urban Morphology
- Synonyms: Morphology
Negatieve gezicht -  Het negatieve gezicht draait om de behoefte om als individu gerespecteerd te worden. De theorie van Brown en Levinson (1978) gaat uit van een positief en een negatief gezicht. De mens heeft altijd beide gezichten en houdt ze graag in balans. Zie ook Positieve gezicht
Noy, Chaim - Staging portraits: Tourism’s panoptic photo-industry - 

Noy, Chaim - Staging portraits: Tourism’s panoptic photo-industry

  Shifting from representationally-oriented analysis of images to analysis of practices—the production, circulation and consumption of tourists’ images, and from photos created by tourists to photos staged, produced and displayed by the industry, this article offers a qualitative, ethnographic study of tourism’s visual culture. Through observations conducted on a cruise ship, the author offers up-close depiction of photo-taking routines, and of the public display of multiple images of vacationing tourists. The article critically accounts for tourists’ desire to be photographed and portrayed by the industry in terms of visual surveillance (Foucault) under contemporary neoliberal visual regime. It is further argued that public displays of tourists’ images create, through collective mediation/ mediatization, a commercially assembled touristic collective or public.   http://chaimnoy.com/Articles/StagingPortraits2014.pdf

- Synonyms: photography, portrait
Orientation -    Orientation (ruimtelijk)  is defined by Rapoport (1977) as a combination of “physical elements” and “socio-cultural rules”. According to Baers (Rapoport, 1977: p. 148), there are four main methods of orientation;
 1. Signs and verbal aids (asking);
 2.  Recognition of pattern of location;
 3. Habitual patterns of behavior and;
 4. Landmarks.

- Synonyms: Orientatie
pairen -  Met pairing word hier bedoeld het koppelen van fysieke (auto)motorische beweging aan de juiste verbale lading.
- Synonyms: pairing
Pairing-relationship -  Objecten binnen een ruimte, bepalen voor een deel de relatie tot de ruimte en tot elkaar, via design-eigenschappen, door context, gebruik, materiaal en designkenmerken.  Objecten dwingen een bepaald gebruik of gedrag af over zichzelf in relatie tot een ander object, persoon of de kamer. Zo’n “pairing-relationship” bestaat bijvoorbeeld tussen de eettafel en de stoelen en ook tussen de bank en de televisie. Zie ook: Affordance
- Synonyms: pairing, ouder-kind
Parrinello L., Giuli - TOURISM AND NEUROSCIENCE -  TOURISM AND NEUROSCIENCE: A PRELIMINARY APPROACH   TOURISMOS: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF TOURISM Volume 7, Number 2, Autumn 2012, pp. 39-54 Tourism studies, generally considered multi-, inter- and even post-disciplinary, has not yet embraced neuroscience, despite the fact that the latter has been extending its domain in the last decades, opening up to human consciousness, as well as to social issues, arts and the humanities. This paper argues that it is also necessary for tourism social studies to take into account recent developments in this field. Keywords: Neuroscience; Embodiment, Extended Mind; Mirror Neurons; Neuroethics;
- Synonyms: Embodiment, neuromarketing, ATLAS, Neuroscience
Personal space -  Persoonlijke ruimte personal space boundaries are not uniform in shape. They tend to be broader directly in front of and behind a person and narrower on either side (Hayduk 1981), leading to increased sensitivity to encroachments from the front or rear than from the side (Kaya and Erkip 1999). Tight personal space, 18 inches (45 cm) or less (Hall 1966), reduces privacy and increases stress if the person nearby is not an intimate (Altman 1975), and the resulting discomfort can generally only be alleviated by either increasing inter- personal distance when conditions allow (Argyle and Dean 1965; Bailenson et al. 2001) or by leaving the environment (Baum and Valins 1977).
Place identity -  By the identity of a place, Relph refers to its “persistent sameness and unity which allows that [place] to be differentiated from others”  Relph describes this persistent identity in terms of three components:
 • (1) the place’s physical setting;
 • (2) its activities, situations, and events; and
 • (3) the individual and group meanings created through people’s experiences and intentions in regard to that place.
   
Placelessness -   
Placemaking -  Placemaking kent momenteel een opleving. Men is zich meer bewust van het plaatselijke ten opzichte van het grote overkoepelende. Steden veranderen snel, ook in Europa. Publieke ruimten- en ruimten van het publiek -ze vragen en veroorzaken een gemeenschappelijk gevoel van herkenbaarheid, veiligheid, groepsgevoel en onderlinge connecties. Het veroorzaakt beweging in de stad, niet alleen van mensen maar ook van geschakelde netwerken, via pleinen, via de winkelstraat, via grensgebieden naar de buitenstad. Placemaking faciliteert het ontstaan van creatieve patronen van activiteiten en connecties, op alle vlakken.  

Cities are more than just a collection of buildings. The built environment is also shaped through the daily lives, actions and ideas of the people who use it. Designing physical places to enhance the quality of life of people in order to generate happiness, a sense of belonging and identification is the art of placemaking.

(G. Richards)
Port, Andrew - History from Below, the History of Everyday Life, and Microhistory - 

History from Below, the History of Everyday Life, and Microhistory

 
Abstract:
‘People’s history’ focuses on the lives of ordinary people, with an eye to their struggles, everyday practices, beliefs, values, and
mentalities. Influenced by the Annales School and cultural anthropology, but reacting against traditional social history’s emphasis on social structures and serial trends, its practitioners emphasize the importance of individual agency while trying
to demonstrate the complexity of lived experience, the fluidity of identity, and the subjective nature of meaning. Important types of ‘people’s history’ include ‘history from below,’ Alltagsgeschichte (the ‘history of everyday life’), and ‘microhistory,’ all of which involve a dramatic reduction of historical scale, focusing on a single individual, community, or spectacular event.

- Synonyms: microhistory
Positieve gezicht -  Het positieve gezicht draait om de behoefte om in een groep te passen. De theorie van Brown en Levinson (1978) gaat uit van een positief en een negatief gezicht. De mens heeft altijd beide gezichten en houdt ze graag in balans. Zie ook Negatieve gezicht
Pre-service design -  Het "inleiden" van een product of dienst met kleinere inleidende diensten of producten, die er op gemaakt zijn om de beleving van het hoofdproduct, te versterken of om een set aan attributies bij de gebruiker/klant te activeren. Zo kan een boeking van een vakantie naar Frankrijk, worden ingeleid met stokbrood en camambert, of het kopen van een dure parfum, met een boeket bloemen. Binnen pre-service design past ook het aankleden van de ruimte. Zo kan het boeket bloemen, net zo goed bloemetjesbehang zijn, of losse rozen op tafeltjes.
- Synonyms: service-design, service, atmospherics
prompt -  Prompting is een verbale of nonverbale actie, die direct of indirect vraagt om een respons
- Synonyms: prompting
Proxemics -  Proxemics: De intergerelateerde menselijke observaties en theorieen van het gebruik van ruimte, als gespecialiseerde uiteenzetting van cultuur. Hall zegt dat ruimte net zo hard tot ons spreekt, als gesproken taal. (Edward T. Hall)
- Synonyms: Proxemity
Quizquestion: Border negotiation -  voetgangers[QTL-Question id=1]
Richards, Greg Dr. - 

Greg Richards is Professor of Placemaking and Events

  Greg Richards is Professor of Placemaking and Events at NHTV Breda University of Applied Sciences and Professor of Leisure Studies at the University of Tilburg in The Netherlands. He has worked on projects for numerous national governments, national tourism organisations and municipalities, and he has extensive experience in tourism research and education, with previous posts at London Metropolitan University (UK), Universitat Roviria I Virgili, Tarragona (Spain) and the University of the West of England (Bristol, UK). He held a European Union Marie Curie Postdoctoral Fellowship at the Interarts Foundation in Barcelona.
 1. The new global nomads: Youth travel in a globalizing world; pre-publication (2015)
 2. Tourism and Gastronomy: From foodies to foodscapes
 
Rites de passage -  3 Fasen (vlg van Gennep)
 1. De eerste fase, afscheiding, betreft symbolisch gedrag waarbij het individu afgescheiden wordt van een voordien vaste maatschappelijke status. Hierbij wordt de oude status eerst 'vernietigd' als voorbereiding tot de nieuwe.
 2. Tijdens de middelste fase wordt de 'reiziger' ontdaan van elke uiterlijke manifestatie van zijn rang of rol en betreedt een soort 'liminale' status tussen vroegere en toekomstige identiteiten. Deze fase wordt vaak vergeleken met een (rituele) dood, of een verblijf in de duisternis van de baarmoeder in afwachting van de geboorte.
 3. In de laatste fase overschrijdt het rituele subject deze drempel en maakt in zijn nieuwe sociale of religieuze rol zijn herintrede in de maatschappij.

- Synonyms: Overgangs rite
Signage -  Signage, refers to the design or use of signs and symbols to communicate a message to a specific group, usually for the purpose of marketing or a kind of advocacy. A signage also means signs collectively or being considered as a group. (...) (..) In 1984 environmental psychologist Romedi Passini published the full-length “Wayfinding in Architecture” and expanded the concept to include signage and other graphic communication, clues inherent in the building’s spatial grammar, logical space planning, audible communication, tactile elements, and provision for special-needs users.
- Synonyms: Bewegwijzering
Simulatie -  "nabootsing van de werkelijkheid", hoewel met simulatie vaak ook is aangeduid, het gedrag van variabelen op variabele- kunstmatig toegevoegde -omstandigheden, waaraan gedragingen kunnen worden toegekend, die simulatie mogelijk maken. In bijvoorbeeld crowd control, voetgangerssimulatie etc.
- Synonyms: simulator, simulator, simulation, simuleren
Sonification -  Defined as the use of non-speech audio to convey information. More specifically, sonification is the transformation of data relations into perceived relations in an acoustic signal for the purposes of facilitating communication or interpretation.
- Synonyms: Sonificatie, sonorisatie
Soundwalking -  Soundwalking is defined by McCartney as “an exploration of, and an attempt to understand, the socio-political and sonic resonances of a particular location via the act of listening” More practically, a soundwalk usually implies the use of a capture device, which could be a sound recorder or a notepad. The act of recording, capturing and storing the sonic information of an experience is at the basis of the modern approach to environmental sound explorations. The exchange between the perception of space and place in the human experience is one of the key points of acoustic ecology theory, and forms the essence of the soundwalk experience.
- Synonyms: Geluidswandeling
Space and place relationship -  (Edward Relph;  Place and Placelessness) Space is not a void or an isometric plane or a kind of container that holds places. Instead, to study the relationship of space to a more experientially-based understanding of place, space too must be explored in terms of how people experience it. Relph says that there are countless types and intensities of spatial experience:  “a continuum that has direct experience at one extreme and abstract thought at the other...” (Relph 1976, p. 9). On one hand, he identifies modes of spatial experience that are instinctive, bodily, and immediate—for example, what he calls pragmatic space, perceptual space, and existential space. On the other hand, he identifies modes of spatial experience that are more cerebral, ideal, and intangible—for example, planning space, cognitive space, and abstract space. Each of these modes of space-as- experienced has varying intensities in everyday life. For example, existential space—the particular taken-for-granted environmental and spatial constitution of one’s everyday world grounded in culture and social structure—can be experienced in a highly self-conscious way as when one is overwhelmed by the beauty and sacredness of a Gothic cathedral; or in a tacit, unself-conscious way as one sits in the office day after day paying little attention to his or her surroundings. Relph  sees space and place as dialectically structured in human environmental experience, since our understanding of space is related to the places we inhabit, which in turn derive meaning from their spatial context. Zie ook Urban discursive dimension Zie ook Urban Morphology
space syntax -  De space syntaxmethode onderzoekt de structuur van de stedelijke ruimte en relateert deze aan het menselijk gebruik. Men analyseert de metrische, topologische en angulaire afstanden in het netwerk van stedelijke verbindingen en bepaalt zo hiërarchieën in het netwerk van straten en openbare ruimten.  Feitelijk een "sjabloon"  welke over de kaart van een stad kan worden gelegd, en waarmee verbanden tussen specifieke delen van de stad, binnen een tijdsbestek, in kaart kunnen worden gebracht, gebaseerd op specifieke onderdelen die in elke stad voorkomen, en zichtbaar zijn vanaf straatniveau. De methode gaat ervan uit dat het stratenpatroon grotendeels bepalend is voor het verloop van verkeersstromen, of dat nu voetgangers, fietsers of automobilisten zijn. Het staat centraal bij plannen en designen van de stedelijke omgeving en is tevens een belangrijke tool die gebruikt wordt bij het inrichten van festivalterreinen en exposities in musea. Analyses laten bijvoorbeeld zien hoe de ruimtelijke layout van een stad, zich verhoud tot de economie, cultuur, milieu en ritmes van de leefomgeving en hoe gedeeltes van een stad (pleinen, buurten, straten, knooppunten, grenzen), communiceren met de omgeving.  
- Synonyms: urban syntax, spatial syntax
Spatial Triad -  Ons gedrag in een ruimte en de  beleving van een bepaalde ruimte wordt bepaald door die fysieke ruimte en haar ritmes, de aanwezige individuen en onze interne processen. Door onze aanwezigheid binnen die ruimte , vormen wij die ruimte ook weer waardoor we collectief de ruimte produceren. Deze productie van de ruimte die Lefebvre als de ‘spatial triad’ beschrijft , bestaat uit
 • de perceived space,
 • conceived space en
 • lived space.
De perceived space is ons gedrag op die plek , de lived space is onze beleving daarbij. De conceived space, een ruimte bedacht en ontworpen door de beleidmakers en ontwikkelaars, is de derde manier waarop een fysieke ruimte gezien wordt.
Storycrafting - 
The art and science of applying scientific and common knowledge and techniques to the conception, generation and narration of stories

- Synonyms: Story engineering
tacit -  Tacit knowledge is vrij vertaald "onbewuste kennis", een term die komt uit de existentiele fenomenologie, maar tegenwoordig in veel meer wetenschappelijke gebieden (ook de exacte) voorkomt. Het beschrijft een manier van overstijgend communiceren van impliciete en expliciete kennis, tussen mensen en groepen, tussen ideologieen  en invloedsgebieden. Rituelen, ritualistische handelingen, groepsgedrag en routines, zijn vormen van tacit kennis-overdracht. We hebben geen idee hoe we veel dingen doen, waarvan we weten hoe we ze moeten doen. Zoals heel snel iets kunnnen waarnemen of herkennen, aandacht, kennis extraheren en opdreunen en motoriek. We weten hoe we kunnen zien en ruiken, hoe we het gezicht van een vriend herkennen, hoe we ons kunnen concentreren op een specifiek punt in de ruimte. Dit is onbewuste vaardigheden. Als er regels voor zijn hebben we geen idee wat die inhouden. Het is belangrijk onderscheid te maken tussen belichaamde onbewuste kennis (embodied tacit knowledge), gevat in copieerbare vaardigheden, en tussen tacit knowledge die niet zomaar zichtbaar of voelbaar te maken is, en moeilijk over te brengen, zoals bijvoorbeeld het herkennen van een muzieknoot. De omvang van onbewuste kennis, kan nooit helemaal in bewuste kennis of bewoordingen worden gevat.
- Synonyms: tacit knowledge, tacit learning
Theiner, Georg - A Beginner’s Guide to Group Minds - 

 A Beginner’s Guide to Group Minds (2014)

A Beginner’s Guide to Group Minds - By Georg Theiner (Villanova University) In recent years, the once-discredited concept of group cognition has shown definite signs of a comeback in the social sciences, some regions of cognitive science, and among philosophers concerned with collective agency. However, there are important differences among their respective views of why some psychological property should count as a group level phenomenon.  If we want to understand these differences, it is critical that we develop a shared ‘lingua franca’ that we can use to taxonomize different variants of group cognition.  It is the goal of my paper to contribute to this larger enterprise.  The paper is organized as follows.  First, I elaborate on the distinction between singular and group minds, and draw a distinction between hive cognition, collective cognition, and socially distributed cognition.  Then I briefly clarify the concept of mind that we can plausibly take to be at play in the present debate.  In the rest of the paper, I sketch an analysis of the emergent character of socially distributed cognition that is free from the metaphysical shackles of vitalism.

- Synonyms: group-minds
Tool -  BEKIJK de voorlopige lijst met tools en resources
- Synonyms: tools, software, resource
Tourist gaze -  The "tourist gaze" is explained by sociologist John Urry as the set of expectations that tourists place on local populations when they participate in heritage tourism, in the search for having an “authentic” experience.
Triangulation -  The scenario where two people who don’t know each other start talking due to an external event. The catalyst could be a street artist or physical obect like a sculpture. Or it could be an unusual condition such as hail in summer, power failure, fire in a neighboring building or anything else that spurs people who do not know each other to start talking. Triangulation is a critical factor for a successful public space. It includes the practices and activities of the public realm that create a linkage between people. Or what Whyte would call “that process by which some external stimulus provides a linkage between people and prompts strangers to talk to other strangers as if they knew each other” (William H. Whyte)
- Synonyms: spaces, busking, buskers
Urban discursive dimension -  Naast de fysieke ontwikkeling van stadscentra en de daarin besloten gebieden, is er ook nog een "discursieve"  en " narratieve" dimensie, die uniek is aan hoe een gebied communiceert. Via materiele en immateriele wegen. Het taalgebruik kan gericht zijn op specifieke kenmerken of zich er dmv taal en uitingen juist van af keren, Zo kan een gebied minder economische waarde hebben, omdat de discursieve dimensie "er gewoon niet mee bezig is". Zie ook Morfologie
Urban morphology -  Used to distinguish, characterize and describe the urban landscapes. The development of urban forms was affected by many factors, such as geographical location, history, colonial situation, and religion. The qualitative analysis was made from the historical development of cities, their situated continents and the natural or human-made determinants of urban forms. The geographer Otto Schlüter was arguably thought as the father of urban morphology. Schlüter (1899) considered that for the wider landscape, the city is treated as a part of it. The pictorial representation of urban morphology and cartographical images were important for the analysis of urban forms. Bij een morfologische analyse van een (deel van) stad, combineert men deze techniek ook met o.a. Space Syntax
Van Oyen, R. - 

Renk van Oyen (1973)

About Renk van Oyen

[caption id="attachment_1118" align="aligncenter" width="225"]Renk J. van Oyen Renk J. van Oyen[/caption]

Bibliography, articles and blogs

Van Oyen, R. (2015) Creative gastronomy in your hostel. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/creative-gastronomy-in-your-hostel/ (Accessed: 11 November 2015).
Van Oyen, R. (2015) Creative hostel?. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/creativity-in-hostels/ (Accessed: 11 November 2015).
Van Oyen, R. (2015) Great expectations. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/great-expectations/ (Accessed: 11 November 2015).
Van Oyen, R. (2015) Hostel servicedesign: Making the obvious seem extra special. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/hostel-servicedesign-making-the-obvious-seem-extra-special/ (Accessed: 11 November 2015).
Van Oyen, R. (2015) Keepers of souvenirs as meaningmakers. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/keepers-of-souvenirs-as-meaningmakers/ (Accessed: 11 November 2015).
Van Oyen, R. (2015) Mediation of homeness. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/mediation-of-homeness/ (Accessed: 11 November 2015).
Van Oyen, R. (2015) Narratives of travel: Telling it to the self. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/narratives-of-travel/ (Accessed: 11 November 2015).
Van Oyen, R. (2015) Servicedesign and guest citisenship. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/servicedesign-and-guest-citisenship/ (Accessed: 11 November 2015).
Van Oyen, R. (2015) Takes on eventing for hostels. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/takes-on-eventing-for-hostels/ (Accessed: 11 November 2015).
Van Oyen, R. (2015) Urban is not a corporate word. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/urban-is-not-a-corporate-word/ (Accessed: 11 November 2015).
Van Oyen, R. (2015) Volunteering abroad: New tourist or passers by?. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/volunteering-abroad/ (Accessed: 11 November 2015).

Citations, Quotes & Annotations

 • Van Oyen, R. (2015) Creative gastronomy in your hostel. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/creative-gastronomy-in-your-hostel/ (Accessed: 11 November 2015).
 • Van Oyen, R. (2015) Creative hostel?. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/creativity-in-hostels/ (Accessed: 11 November 2015).
 • Van Oyen, R. (2015) Great expectations. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/great-expectations/ (Accessed: 11 November 2015).
 • Van Oyen, R. (2015) Hostel servicedesign: Making the obvious seem extra special. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/hostel-servicedesign-making-the-obvious-seem-extra-special/ (Accessed: 11 November 2015).
 • (van Oyen, 2015)
 • Van Oyen, R. (2015) Keepers of souvenirs as meaningmakers. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/keepers-of-souvenirs-as-meaningmakers/ (Accessed: 11 November 2015).
 • (van Oyen, 2015)
 • Van Oyen, R. (2015) Mediation of homeness. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/mediation-of-homeness/ (Accessed: 11 November 2015).
 • Van Oyen, R. (2015) Narratives of travel: Telling it to the self. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/narratives-of-travel/ (Accessed: 11 November 2015).
 • Van Oyen, R. (2015) Servicedesign and guest citisenship. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/servicedesign-and-guest-citisenship/ (Accessed: 11 November 2015).
 • Van Oyen, R. (2015) Takes on eventing for hostels. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/takes-on-eventing-for-hostels/ (Accessed: 11 November 2015).
 • Van Oyen, R. (2015) Urban is not a corporate word. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/urban-is-not-a-corporate-word/ (Accessed: 11 November 2015).
 • Van Oyen, R. (2015) Volunteering abroad: New tourist or passers by?. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/volunteering-abroad/ (Accessed: 11 November 2015).
 • (van Oyen, 2015)

In Dutch

Bibliography

Van Oyen, R. (2014) Deel 1: De live concertervaring verrijken: Holistische benadering. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/live-concertervaring-verrijken-holistische-benadering/ (Accessed: 11 November 2015).
Van Oyen, R. (2014) Deel 2: Tacit knowledge: De zaal en stedelijke context. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/tacit-knowledge-de-zaal-en-stedelijke-context/ (Accessed: 11 November 2015).
Van Oyen, R. (2014) Deel 3: De artiest en het publiek. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/de-artiest-en-het-publiek/ (Accessed: 11 November 2015).
Van Oyen, R. (2014) Het alledaagse: Zaken om niet dagelijks bij stil te staan. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/het-alledaagse-zaken-om-niet-dagelijks-bij-stil-te-staan/ (Accessed: 11 November 2015).
Van Oyen, R. (2014) The life of signs. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/the-life-of-signs-eigtkst/ (Accessed: 11 November 2015).
Van Oyen, R. (2014) Trends: Big data, urbanist playground en social design. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/trends-big-data-urbanist-playground-en-social-design/ (Accessed: 11 November 2015).
Van Oyen, R. (2014) XD Kort: Kleur, drank en muziek in het restaurant. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/xd-kort-kleur-drank-en-muziek-in-het-restaurant/ (Accessed: 11 November 2015).
Van Oyen, R. (2014) XD Kort: Licht en nabijheid aan de restauranttafel. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/xd-kort-licht-en-nabijheid-aan-de-restauranttafel/ (Accessed: 11 November 2015).
Van Oyen, R. (2014) 25 tips voor museumgidsen en kunstdocenten. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/25-tips-voor-museumgidsen-en-kunstdocenten/ (Accessed: 11 November 2015).
Van Oyen, R. (2015) Citizen science: Een willekeurig overzicht. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/citizen-science-een-willekeurig-overzicht/ (Accessed: 11 November 2015).
Van Oyen, R. (2015) Leren kijken naar een ding deel 1. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/leren-kijken-naar-een-ding-deel-1/ (Accessed: 11 November 2015).
Van Oyen, R. (2015) Leren kijken naar een ding deel 2. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/leren-kijken-naar-een-ding-deel-2/ (Accessed: 11 November 2015).
Van Oyen, R. (2015) Placemaking, social design. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/placemaking-social-design/ (Accessed: 11 November 2015).
Van Oyen, R. (2015) XD KORT: Jan de wandelaar: Alledaags wandelen in de openbare ruimte. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/xd-kort-jan-de-wandelaar-alledaags-wandelen-in-de-openbare-ruimte/ (Accessed: 11 November 2015).
Van Oyen, R. (2015) XD KORT: Ruimtes en het alledaagse ding, deel 2. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/ruimtes-en-het-alledaagse-ding-deel-2/ (Accessed: 11 November 2015).
Van Oyen, R. (2015) 12 tips voor je auditie!. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/12-tips-voor-je-auditie/ (Accessed: 11 November 2015).

Citations, Quotes & Annotations

Van Oyen, R. (2014) Deel 1: De live concertervaring verrijken: Holistische benadering. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/live-concertervaring-verrijken-holistische-benadering/ (Accessed: 11 November 2015).
(van Oyen, 2014)
Van Oyen, R. (2014) Deel 2: Tacit knowledge: De zaal en stedelijke context. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/tacit-knowledge-de-zaal-en-stedelijke-context/ (Accessed: 11 November 2015).
(van Oyen, 2014)
Van Oyen, R. (2014) Deel 3: De artiest en het publiek. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/de-artiest-en-het-publiek/ (Accessed: 11 November 2015).
(van Oyen, 2014)
Van Oyen, R. (2014) Het alledaagse: Zaken om niet dagelijks bij stil te staan. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/het-alledaagse-zaken-om-niet-dagelijks-bij-stil-te-staan/ (Accessed: 11 November 2015).
(van Oyen, 2014)
Van Oyen, R. (2014) The life of signs. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/the-life-of-signs-eigtkst/ (Accessed: 11 November 2015).
(van Oyen, 2014)
Van Oyen, R. (2014) Trends: Big data, urbanist playground en social design. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/trends-big-data-urbanist-playground-en-social-design/ (Accessed: 11 November 2015).
(van Oyen, 2014)
Van Oyen, R. (2014) XD Kort: Kleur, drank en muziek in het restaurant. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/xd-kort-kleur-drank-en-muziek-in-het-restaurant/ (Accessed: 11 November 2015).
(van Oyen, 2014)
Van Oyen, R. (2014) XD Kort: Licht en nabijheid aan de restauranttafel. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/xd-kort-licht-en-nabijheid-aan-de-restauranttafel/ (Accessed: 11 November 2015).
(van Oyen, 2014)
Van Oyen, R. (2014) 25 tips voor museumgidsen en kunstdocenten. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/25-tips-voor-museumgidsen-en-kunstdocenten/ (Accessed: 11 November 2015).
(van Oyen, 2014)
Van Oyen, R. (2015) Citizen science: Een willekeurig overzicht. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/citizen-science-een-willekeurig-overzicht/ (Accessed: 11 November 2015).
(van Oyen, 2015)
Van Oyen, R. (2015) Leren kijken naar een ding deel 1. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/leren-kijken-naar-een-ding-deel-1/ (Accessed: 11 November 2015).
(van Oyen, 2015)
Van Oyen, R. (2015) Leren kijken naar een ding deel 2. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/leren-kijken-naar-een-ding-deel-2/ (Accessed: 11 November 2015).
(van Oyen, 2015)
Van Oyen, R. (2015) Placemaking, social design. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/placemaking-social-design/ (Accessed: 11 November 2015).
(van Oyen, 2015)
Van Oyen, R. (2015) XD KORT: Jan de wandelaar: Alledaags wandelen in de openbare ruimte. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/xd-kort-jan-de-wandelaar-alledaags-wandelen-in-de-openbare-ruimte/ (Accessed: 11 November 2015).
(van Oyen, 2015)
Van Oyen, R. (2015) XD KORT: Ruimtes en het alledaagse ding, deel 2. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/ruimtes-en-het-alledaagse-ding-deel-2/ (Accessed: 11 November 2015).
(van Oyen, 2015)
Van Oyen, R. (2015) 12 tips voor je auditie!. Available at: http://blog.la-clappeye.nl/12-tips-voor-je-auditie/ (Accessed: 11 November 2015).
(van Oyen, 2015)

Bibliography, poetry, theatre and short stories

Bibliography

Cafestival, Luxor Arnhem (2010) Available at: https://www.luxorlive.nl/ (Accessed: 4 December 2015).
Effect festival (2015) Available at: http://effectfestival.nl/ (Accessed: 4 December 2015).
Van Oyen, R. (2008) Willem II ‘s-Hertogenbosch Opening tentoonstelling ’My backgarden, your backyard [Poetry recital. Opening ceremony]. Available at: http://www.gadenbosch.nl/ .
Van Oyen, R. (2010) ‘de taarten van Adel’ Location theatre Schrijven, regie, concept Schrijven & Voordrachten [Location theatre]. .
Van Oyen, R. (2011) Voordracht  ̈poezie, Bosch diner .
Van Oyen, R. (2012) ‘Geen Fancore maar Volgcore’, Musicfrom.nl, 22 January. Available at: Musicfrom.nl .
Van Oyen, R. (2012) The right to know: ‘Bibli-leaks’ als transmediaal concept > Bibliofuture. Available at: http://bibliofuture.nl/2012/07/the-right-to-know-bibli-leaks-als-transmediaal-concept/ (Accessed: 4 December 2015).
Van Oyen, R., Bruynzeels, J., Hermans, K., Klomp, M. and Grünewald, H. (1998) Mieke Mol’s Intern-beleving [Location theatre, Theatrefestival Boulevard]. Available at: http://www.festivalboulevard.nl/ .
Van Oyen, R., Tangande, B., Deelder, J. and Bloem, M. (2008)Poëzieproject Dichter bij Delft , Jan Wolkers Gedichten op werk Bianca Tangande & Jan Wolkers [Poetry recital]. Available at: http://www.nrc.nl/handelsblad/2008/02/01/dichter-bij-delft-11479473 .
Van Oyen, R. and van Maanen, N. (2007) De Heilige van de Hekel; Spektakelstuk: Regie: Natasha De van Heilige Maanen [De Heilige van de Hekel;  Spektakelstuk ihkv Ridders en Spelen. Niet uitgevoerd]. .
[zilla_button url="http://blog.la-clappeye.nl/contact/book-me/" style="orange" size="medium" type="square" target="_self"] Book me [/zilla_button]
Visibility graph analysis (VGA) -    (in Space Syntax) Iidentifies the extent to which locations are mutually visible in a spatial network. Two nodes are connected if the corresponding locations are mutually visible. In the case of no mutual visibility, the analysis calculates the number of nodes needed to cross for a specific location to be visible by others in the system.
Vos, Laura - The effects of lighting and disorder on the perception of social safety of waiting passengers at a railway station platform; (2013) -  Vos, Laura - The effects of lighting and disorder on the perception of social safety of waiting passengers at a railway station platform; (2013)
- Synonyms: lighting
Wayfinding -   Geenszins een compleet overzicht van de literatuur, maar wel een verloop van het begrip wayfinding waar een belangrijke plaats blijft ingeruimd voor het oerbegrip van wayfinding. Nog altijd weten we nl. niet precies hoe en waarom we reageren en navigeren. Bijvoorbeeld het verschijnsel van gelijkmatig aangespannen beenspieren, wanneer men met een groep (onder bepaalde omstandigheden) langere tijd loopt.  (Wikipedia) encompasses all of the ways in which people and animals orient themselves in physical space and navigate from place to place. (...) Historically, wayfinding refers to the techniques used by travelers over land and sea to find relatively unmarked and often mislabeled routes. (...) Wayfinding can also refer to the traditional navigation method used by indigenous peoples of Polynesia. (...) With these skills, some of them were even able to navigate the ocean as well as they could navigate their own land. (...) Wayfinding was a way of life. Recently, wayfinding has been used in the context of architecture to refer to the user experience of orientation and choosing a path within the built environment. It can also refer to the set of architectural or design elements that aid orientation. (...) Urban planner Kevin A. Lynch borrowed the term for his 1960 book The Image of the City, where he defined wayfinding as "a consistent use and organization of definite sensory cues from the external environment." In 1984 environmental psychologist Romedi Passini published the full-length "Wayfinding in Architecture" and expanded the concept to include signage and other graphic communication, clues inherent in the building's spatial grammar, logical space planning, audible communication, tactile elements, and provisions for special-needs users. Wayfinding—the ability to find one's way through and around objects in a cluttered environment. The subtasks of wayfinding are to discern one's instantaneous course, or aimpoint', and to negotiate clutter, while maintaining ade- quate velocity. We concentrate on the first subtask. How accurate must aimpoint determination be? To answer this question it seems best to consider a situation plausibly con- nected to the constraints under which we evolved. - (Cutting; 1994) - Successful wayfinding occurs when the navigator can make correct navigation decisions that take him from his present location to a destination that fulfills his larger purpose. Examples of such decisions are whether to continue along the present route or to backtrack, what turn to take at an intersection of paths, or whether to stop and aquire information from the environment to confirm the present route. Arthur and Passini call wayfinding spatial problem solving [Arthur and Passini, 1992], in which the navigator finds a satisfactory solution to a larger task through navigation.
- Synonyms: Waygiving
Wearables -  Wearables Draagbare technologie. In de vorm van bijvoorbeeld armbanden, ringen, textiel of accessoires. Ook in nieuwe toepassingen als in kunsthuid of tattooages. Ze registreren bijvoorbeeld de lichaamsfuncties van de drager of gebruiken de sensors van mobiele appparaten.

Experiences by La Clappeye